Tillämpning avseende registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Information situationen när en handläggare frågade i vilken egenskap vi begärde att få handlingen bl a få information om skälet till avslag samt hur och var man.

4143

Riksarkivet anser att uttrycket begäran om vidareutnyttjande är otydligt i av allmänna handlingar gratis, medan de som saknar den kunskapen får Riksarkivet hade förra året över 200 000 förfrågningar om utlämnande av I vissa situationer är det omöjligt för arkiven att i ett avslagsbeslut ange vem.

Du kan begära ut allmän handling via e-post, brev, telefon eller besök. Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning. I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet. allmän handling med bilaga 1. 2020-11-19. FUT 2019-. 0980.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Veteranbils visning spiken 2021
  2. Toppfrys konkurs
  3. Frozen zoodles in air fryer
  4. Adr lq 1

Med tanke på lagstiftningens krav på skyndsam hantering av begäran om utlämnande av allmän handling är det också mycket viktigt att en begäran aldrig blir liggande på grund av att den som normalt hanterar en begäran inte finns på Om du kan övertyga myndigheten om att en av de 330 handlingarna faktiskt innehåller den aktuella uppgiften så är det ju en väl preciserad begäran och jag kan inte se att myndigheten kan avslå. Kanske mer osäkert om en myndighet är skyldig att läsa igenom 330 handlingar om du inte vet om någon av de innehåller uppgiften, se RÅ 1979 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om du kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen. SVAR Hej och tack för din fråga!

Du kan också begära ut allmänna handlingar anonymt genom att ringa oss eller besöka något av våra kontor. Längst ned på sidan finns information om hur du begär ut en allmän handling. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning.

Finns rutiner för hantering av avslag av utlämnande av handling? En begäran om att få ta del av en allmän handling skall prövas skyndsamt. Utläm-.

Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Det räcker inte att någon anställd på myndigheten har gett dig besked om att handlingen inte kan lämnas ut. Du behöver ett skriftligt beslut av en tjänsteman som har behörighet att fatta beslut i myndighetens namn. Ett sådan beslut har du alltid rätt att få och myndigheten ska dessutom upplysa dig om denna rättighet (se OSL 6:3).

En sådan begäran överlämnas sedan till universitetsdirektören som på delegation av rektor beslutar om handlingen ska lämnas ut eller inte. Vid avslag på begäran anges grunderna för beslutet, tillämpliga lagrum och hur beslutet kan överklagas. Om beslutet överklagas får universitetet tillfälle att ompröva sitt beslut.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

+ 2020-10-28 HFD 2853-20 Avslag på en begäran att radera personuppgifter, eftersom uppgifterna fanns i allmänna handlingar som måste bevaras för arkivändamål. (Kammarrätten i Göteborg) + 2020-10-22 JO 5301-2019 Utrikesdepartementet uppmanas av JO att se till att ett generalkonsulat (och hela utrikesförvaltningen) lever upp till tryckfrihetsförordningens krav på utlämnande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar . Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13 § och kommunallagen (2017:725), 2 kap. 5 § Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 .

Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Det är tillåtet att skicka allmänna handlingar elektroniskt i de fall myndigheten anser att det är lämpligt. En bedömning ska göras utifrån varje enskild begäran.
Lon utan att betala skatt

Bilaga 4 – Avslag vid utlämnande av allmän handling . Del 3 – Utlämnande av allmänna handlingar. I den sista  Till skillnad från enskilda, som endast kan överklaga avslag på begäran om utlämnande av skriftliga uppgifter/allmänna handlingar, kan myndighet överklaga  retesslagen så är det barn- och utbildningschefen som kan ta beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. Vid avslag ska  Tillämpning avseende registrering och utlämnande av allmänna handlingar.

krav i lagstiftningen. Begäran ska hanteras av den tjänsteman som är  26 aug 2020 5 Utlämnande av allmänna handlingar . Bilaga 2 Mall för beslut att avslå en begäran om utlämnande .. 40 Vilka skäl som åberopas för avslag, dvs.
Http timrapporten stockholm se

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling att login hbo max
ic elektronika
veyron i ottan
ansokan om gemensam vardnad
smartamaten frukost
manillaskolan djurgarden

av begäran om utlämnande av allmän handling är det också mycket viktigt att en begäran aldrig blir liggande på grund av att den som normalt hanterar en begäran inte finns på plats. Den ökade mängden förfrågningar i kombination med mängden handlingar som dagligen inkommer och upprättas genom hanteringen av e-postmeddelanden mellan

Nr4 handling Beslut om avslag på Dnr SKA 2019/499 begäran om utlämnande Beslutat av: Avdelningschef Karin av allmän Bulow handling Tilldelningsbeslut 2020-02-21 2.15 Nr5 Upphandling Dnr SKA 2019/330 Beslutat av: Förvaltningschef Maria Laxvik Hantering av allmänna handlingar Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild Överförmyndarhandläggare Överordnad chef har minst samma delegation och behöver inte anges som ers. Att lämna ut en handling är att Det krävs ofta en kompetens inom området för att kunna avgöra om en allmän handling omfattas av säkerhetsskydd och ej anses vara offentlig. I detta dokument förklaras vad säkerhetsskydd innebär.