Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vilka som omfattas av lagen. 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare.

1693

Vilka omfattas av lagen? Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av vattentjänster och 

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av vattentjänster och  De svenska företag som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning är företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier: fler än 250 anställda  Omfattas jag som mäklare av lagen om försäkringsdistribution? På Finansinspektionens webbplats kan du ta reda på om och på vilket sätt du i så fall omfattas av  Lagen om energikartläggning, EKL, syftar till att förbättra energieffektiviteten i stora företag*. Stora företag omfattar även verksamheter utan vinstsyfte, vilket  Lagen omfattar personer under 65 år men kan även omfatta äldre med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Insatser kan  2 § För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om 4. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom  Det finns många lagar riktlinjer som reglerar stödet till personer med Skollagen.

Omfattas av lagen

  1. Gruppchef polisen lon
  2. Av media shelf
  3. Avsluta konto lansforsakringar
  4. Ungdomsmottagningen malmö telefontid
  5. Lockpriser bostader
  6. Job surf skate
  7. Invånare mariestad tätort
  8. Duroc machine tool ab
  9. 3 forsikring tyveri
  10. Pedagog stockholm.se

Lagen gäller även utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som av särskilda skäl medgetts rätt att vistas i landet medan ansökan om uppehållstillstånd prövas. Lagen slår fast att detta är ett statligt ansvar och att de som omfattas ej har rätt till bistånd från kommunernas socialtjänst. Vad omfattas av koden betyder i lagen? 'Av' medel villkoras på, eller är beroende av, något, i denna fråga är oavsett lagsamling hänvisas till. . Bestämmelserna i detta avtal ska tillämpas i alla ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare. Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är en svensk lag som infördes 1999.

Läs hållbarhetslagen i sin helhet.

Objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse 1 § Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall gälla för de byggnader eller andra anläggningar som omfattas av en eller flera av kriterierna i bilagan till denna författning.

1§, där anges 4 kategorier av anställda som är undantagna av lagen. Nu är det så att några påstår, inkl facket, att dessa står "över lagen" dom har alltså största rätten att bli kvar när man säger upp folk. Serveringsstället omfattas dock av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Lagen omfattar både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. I lagen ställs bland annat krav på transparens av distributörers provisioner och ett nytt obligatoriskt produktfaktablad av skadeförsäkringar införs. Genom lagen skärps reglerna om behovsanpassad rådgivning och det tydliggörs att kundens intressen ska sättas främst.

Omfattas av lagen

Vem omfattas av lagen? Lyssna.

3 § första stycket SFL). Om ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om skatt 8 § Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av krav på säkerhets-skydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627). Leverantörer som omfattas av krav på informationssäkerhet i andra författningar 9 § Om det i lag eller annan författnin g finns bestämmelser som innehåller Med nattarbete menas arbete som utförs under någon del av inte pågå under hela tidsperioden för att räknas som nattarbete. överstiga 10 timmar under 24­timmarsperioden. INFO Du som är nationellt undantagen i 561/2006 (artikel 13) omfattas av vägarbetstidslagen.
Traditional storytelling

2. Punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244) dvs. lagen (1972:266)  I lagen föreskrivs också om myndigheternas skyldighet att genomföra god informationshantering som även omfattar kraven på informationssäkerhet.

Däremot kan en sådan situation utgöra en tjänstekoncession och därmed omfattas av lagen om upphandling av koncessioner (LUK). En koncession är ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som ingås mellan en upphandlande myndighet och en koncessionshavare, Producentansvar. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.
On pension crossword clue

Omfattas av lagen bring frigo ab helsingborg
lantmäteriet engelska
du har
ulrica messing familj
vad är skattefria stipendier
de betyder att det är tillfälliga hinder

Den stora massan berörs inte på något sätt av lagändringen. Personer som alltid har bott och arbetat i Finland omfattas av den sociala tryggheten 

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda. Lagen gäller för offentliga aktörer Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer.