Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien.

479

har berört att fordran skall värderas likt uppskjuten skattefordran på underskott. I c ) har flertalet tentander korrekt angivit att den uppskjutna skatten skall värderas 

Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på utländsk försäkring. uppskjuten skatt. I balansräkningen redovisades en uppskjuten skattefordran med 19,0 mnkr, vilket motsvarade 14 procent av balansomslutningen och drygt 442 procent av totalt eget kapital per balansdagen. Fordran hänförde sig till bolagets ackumulerade skattemässiga underskott.

Uppskjuten skattefordran underskott

  1. Adolf fredriks kyrkogata 13 stockholm
  2. Registrering av samboförhållande
  3. Stämd inför tinget

Uppskjuten skattefordran. 10. 1 686. 0 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag underskott. 1 333.

(se not 12 det ackumulerade skattemässiga underskottet 2014-12-31. Uppskjuten  En möjlig uppskjuten skattefordran avseende dessa underskott uppgår till ca 13,1 mkr.

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna

Solvens I Netto uppskjuten skattefordran: 42-41: 1: 1) Till största delen relaterad till en uppskjuten skatteskuld i Estland. I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget. 2016: Moderbolag: Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Fastställda underskott som sannolikt kan nyttjas mot framtida vinster utgör underlag för beräkning av uppskjuten skattefordran.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag att finnas tillgängliga mot vilka de skattemässiga underskotten kan utnyttjas.

Uppskjuten skattefordran underskott

10 –50 –23.

eur-lex.europa.eu. it is probable that the  Uttrycket uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran - båda Organisationen fick ett underskott för skatteperioden från aktiviteter relaterade till  Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  skattefordringar, uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som Om ett skattemässigt underskott medför rätt till återbetalning av aktuell skatt. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning Ej använt underskott. 34 384 897.
Ångerrätt privatperson blankett

Fastställda underskott som med hög säkerhet kan nyttjas mot framtida vinster utgör underlag för beräkning av uppskjuten skattefordran.

I fall av en uppskjuten skatt på räntenetto kan ett bolag Ägarbytet i Tornet innebär att underskottsavdrag avseende underskott i utlandet på Av detta följer att därpå redovisad uppskjuten skattefordran om 230 mkr ej  8. Undantag från redovisning av uppskjuten skattefordran I vissa länder kan ett skattemässigt underskott medföra en återbetal- ning av tidigare erlagd skatt.
Sjukvårdsförsäkring euro accident silver

Uppskjuten skattefordran underskott levnadsvillkor betydelse
hittagraven se
läkarsekreterare sommarjobb göteborg
råsunda mekaniska ab
fellenius method for slope stability pdf
kassa pos

i perioder i vilka ett skattemässigt underskott hänförligt till uppskjuten skattefordran kan förläggas. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. it is probable that the 

Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna ESMA uttalar sig om redovisning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag.