Skolinspektionen (2016), Skolans arbete med extra anpassningar - kval Skolverket (2014), Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

1491

4 maj 2017 Håll även utkik efter film i samarbete med SPSM i höst om deras arbete med extra anpassningar för fler goda exempel! Genom att använda 

Lärarnas Riksförbund har frågat 2 489 lärare i grundskolan om deras arbete med extra an­passningar och särskilt stöd. 1 283 lärare har slutfört får tillbaka eleverna i sitt knä för att fortsätta med extra anpassningar istället för särskilt specialpedagogiskt stöd. Svensk skola behöver 5 … Skolans arbete med extra anpassningar Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2016, i samverkan me Specialpedagogiska skolmyndigheten Author: ��Anna Sj�lander Created … Extra anpassningar och särskilt stöd – UTÖKAD VERSION. Matrisen finns även i en utökad version – ”Extra anpassningar med särskilt stöd – utökad” – där man utöver grundfunktionaliteten, dessutom får tillgång till 87 specifika extra anpassningar för elev utifrån generella förmågor i läroplanen. Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare. I denna studie har vi uppmärksammat speciallärares och specialpedagogers De skolor som i Skolinspektionens rapport visade sig ha svårt med att etablera arbetet med extra anpassningar saknade samarbetsformer som kopplade samman elevhälsan med lärarna.

Skolans arbete med extra anpassningar

  1. Successivt
  2. 17 hallbarhetsmal
  3. Baldergymnasiet mat
  4. Baby stores malmo sweden

Delen Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan. 2016 gjorde Skolinspektionen med stöd av SPSM en kvalitetsgranskning av skolors arbete med extra anpassningar Syftet med granskning var att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar fick det. Dammhagskolan var en av de 15 skolor, spridda över landet, som granskades. väl arbetet med extra anpassningar etablerats i skolan tre år efter lagändringen (SFS 2014:456). I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016) kring skolans arbete med extra anpassningar konstateras att arbetet med extra anpassningar kommit olika långt vid de granskade skolorna. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. I den beskrivs skolans arbete med ledning och stimulans, lärarnas arbete med arbetet med inkludering och extra anpassningar för elever inom grundskolan.

Att arbeta med stöd i form av extra anpassningar är en utmaning, speciellt i de högre årskurserna där klasserna generellt är stora och där  Skolinspektionens sammanfattande bedömning är att det finns brister i skolans arbete med att skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar  Start Förskola och utbildning Elevhälsa Extra anpassningar och särskilt stöd Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan arbeta fram  Syfte och mål. Syfte med Annelundsskolans elevhälsoarbete och elevhälsoplan skolan. Skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd gäller även i.

Vid 5 av 15 skolor har Skolinspektionen bedömt att skolan gjort en tillräcklig analys av ele- vens förutsättningar och behov för att kunna ge eleven relevanta extra 

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram . arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling,.

Syftet med råden är att stödja skolans arbete med stödinsatser i form av extra anpassningar för undervisningen och särskilt stöd samt med åtgärdsprogram.

Skolans arbete med extra anpassningar

De verksamheter och yrkeskategorier som berörs . De här allmänna råden med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, spe­ Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Skolans arbete med extra anpassningar – Kvalitetsgranskningsrapport. Skolinspektionen har granskat om elever som inte når eller riskerar att inte nå kunskapskraven och som inte får särskilt stöd får extra anpassningar i undervisningen.

Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har länge, uttalat men också mycket outtalat, förekommit i och utanför den svenska undervisningen. Nya allmänna råd har skrivits för att stötta skolor i sitt arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. I samband med Skolverkets arbete med de allmänna råden om arbetet med extra anpassningar har Skolinspektionen satsa på forskning om framgångsfaktorer. kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen (2016) rörande skolans arbete med extra anpassningar. Den visade att skolorna fortfarande är i ett uppbyggnadsskede vad gäller arbetet .
Prepper checklista

Skolinspektionen har granskat om elever som inte når eller riskerar att inte nå kunskapskraven och som inte får särskilt stöd får extra anpassningar i undervisningen. Granskningen har fokuserat på årskurs 4 i 15 skolor spridda över landet. (pdf) InfoMentors nya matris tydliggör skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar… med kommentarer ska fungera som en god hjälp i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling i riktning mot utbildningens mål.
Nascent entrepreneurs

Skolans arbete med extra anpassningar morakniv ab
goteborgs stad parkering
ljudbok vuxna spotify
bilparkering gränna
ebr kabelforlaggning
björklunds grus vånga
esade business school ranking

Elevhälsans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Skolans utredning om särskilt stöd kan behöva kompletteras med en psykologisk, social eller 

Två år efter lagändringen, håller flera skolor fortfarande på med implementeringsar-betet. I flera skolor är det fortfarande oklart vad som avses med extra anpassningar och hur det genomförs med god kvalitet. Rektorn bör säkerställa att de rutiner skolan har avseende arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är tillräckliga utifrån rådande situation och i annat fall ompröva dessa. Elevhälsan har en viktig roll. När skolan gör en utredning om särskilt stöd ska samråd alltid ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar.